ติดต่อสมาคม
 
สมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย
กองการพยาบาล อาคาร 4 ชั้น 4
ตึกกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 090-9957791
Email: enatconference@gmail.com