ความเป็นมา
 

อาจารย์นิตยา ภูริพันธุ์
(นายกสมาคม)
 
          นับจากปี พ.ศ. 2551 ที่มีการใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินเป็นต้นมา พยาบาลวิชาชีพ คือหนึ่งในผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งนอกและในโรงพยาบาล ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลในระดับต่างๆ รวมทั้งปฏิบัติการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาล เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการทั่วประเทศทั้งระดับโรงพยาบาลชุมชน จนถึงโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อการช่วยชีวิตขั้นสูง ในการจัดการภาวะวิกฤตฉุกเฉินของผู้ใช้บริการ ต้องมีบทบาทในการประเมิน ตัดสินใจ และปฏิบัติการด้านเวชปฏิบัติ
 
          ดังนั้นการที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินรวมตัวกันเป็นองค์กรนิติบุคคล จะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน ได้อย่างราบรื่น และ มีทิศทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สร้างความแข็งแกร่งเชิงวิชาชีพ ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยได้รับการดูแลรักษาในภาวะฉุกเฉินอย่างปลอดภัยมากขึ้น
 
          การจัดตั้งเป็นสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย ในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของผู้นำทางการพยาบาลฉุกเฉินทั้งจากสายปฏิบัติการ และสายวิชาการ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่การประชุมหัวหน้าพยาบาลฉุกเฉินทั่วประเทศที่สภาการพยาบาล ครั้งแรก เมือ ปี พ.ศ. 2553 จนบรรลุผลสำเร็จในการจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยเป้าหมายสูงสุดคือ มุ่งหวังให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสมาคม จะเป็นศูนย์รวมในการกระจายข่าวสารไปยังพยาบาลฉุกเฉินทั่วประเทศ และเป็นองค์กรในการประสานงานกับทีมผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ แพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน นักปฏิบัติการการแพทยฺฉุกเฉิน เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าพยาบาลฉุกเฉิน ในการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรต่อยอด ต่างๆมากมาย
 
          ทางสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย หวังว่า จะมีน้องๆพยาบาลฉุกเฉินจากทั่วประเทศ เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเป็นกำลังสำคัญ และร่วมมือกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาลให้ก้าหน้ายิ่งขึ้นไป