10 แนวปฏิบัติการขับเคลื่อน Smart ER & EMS Literacy
 
*
 
*
*
 
*
 
ท่านเคยเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง *
ไม่เคย
เคย
 
 
 
 
 
*
*
 
ทั่วไป
มังสวิรัติ
อิสลาม
อื่นๆ
 
อัตราค่าลงทะเบียน *
ลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย
2,500.00 บาท
พยาบาลวิชาชีพที่ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 3,000.00 บาท
 
ออกใบเสร็จนาม *
ชื่อผู้เข้าประชุม
 
อื่นๆ(โปรดระบุ)